Úřední deska

Texty

Školská rada ZŠ Velké Karlovice od roku 2017Členové školské rady zvolení z řad pedagogických zaměstnanců:
1) Mgr. Zdena Gavlíková
2) Mgr. Ilona Boháčová
3) Mgr. Jana Tomková

Členové školské rady zvolení z řad rodičů - zákonných zástupců žáků:
1) Zuzana Walczysková
2) MVDr. Lenka Holčáková
3) Silvie Rustlerová

(1)Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
(6)Funkční období členů školské rady je tři roky.
§ 167 Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
§ 168 Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Připojené dokumenty ke stažení

  • skolska-rada-podle-skolskeho-zakona.pdf
  • PDF
  • Stáhnout