ZŠ Velké Karlovice
ZÁKLADNÍ ŠKOLAVelké Karlovice

ŠKOLSKÁ RADA

ŠKOLSKÁ RADA

 

Složení školské rady Základní školy Velké Karlovice, okres Vsetín

na období 2021-2024

Jiří Jurečka                            předseda školské rady, zástupce zřizovatele

Mgr. Jindra Paprskářová      místopředsedkyně školské rady, zástupce pedagogů

Miroslav Koňařík                    zástupce zřizovatele

Petr Koňařík                            zástupce zřizovatele

Mgr. Jitka Koňaříková             zástupce pedagogů

Mgr. Pavla Šrubařová             zástupce pedagogů

MVDr. Lenka Holčáková         zástupce rodičů

Ing. Martina Korytářová          zástupce rodičů

Zuzana Walczysková               zástupce rodičů

 

(zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů, § 167)

 1. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, volen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
 4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 6. Funkční období školské rady je tři roky.
 7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se školské rady na vyzvání jejího předsedy. ŠR na první zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 8. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných dle odst. 2. Volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná podle volebního řádu školské rady. Doplňovací volby do ŠR se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen ŠR jejím členem před skončením volebního období.
 9. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období:
 1. vzdáním se funkce písemným prohlášením do ruky předsedy ŘS,
 2. dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena ŠR zřizovatelem do ruku předsedy ŠR,
 3. vznikem neslučitelnosti podle odst. 2, věty 3.,
 4. v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání ŠR, pokud tak stanoví volební řád nebo
 5. dnem, kdy byl do funkce ŠR zvolen nový člen v předčasných volbách, podle odst. 8 věty 1.,
 6. dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovně právním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků …

 

Kompetence školské rady:

(zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů, § 168)

 1. Školská rada:
 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a  navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 2.  Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

3. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne   o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

4. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

 

 

 

ŠKOLA

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
polojasno 24 °C 11 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 26/14 °C
středa 19. 6. slabý déšť 25/12 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 25/9 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Základní škola

756 06 Velké Karlovice 19

Tel: +420 571 444 015

Email: zsvk@zsvk.cz

Svátek a výročí

Dnes je 17.6.2024

Svátek má Adolf

Zítra má svátek Milan

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie